Městys Knínice

Kontaktní informace

Městys Knínice
Knínice 107
679 34 Knínice

516 465 423, 774 654 232
um@mestyskninice.cz
DS qaeb8ny

Úřední hodiny

Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin

Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin


Více kontaktů...

Aktuálně ...

Dnes je: 20.4.2019
Aktuální teplota: 11.9°C
Vlhkost: 41.9%
Detailní statistika počasí

VOLBY - 5. 10. - 6. 10. 2018 - INFORMACE

30.8.2018   Marta Korčáková   Aktuality  


Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 85/2018 Sb.

ze dne 23. května 2018.

 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech:

v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Volební místnost: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34.

Počet volených členů: 9

Počet kandidátních listin pro Knínice: 6

 

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu (dále jen „volič“).

 

Hlasování

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

 

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text: Pokračování na 2. straně.

 

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen (v Knínicích 9 členů).

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu).

 

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

POZOR: Pokud by bylo označeno tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

POZOR: Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet 9 členů, byl by takový hlas neplatný.

 

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu

volených členů zastupitelstva obce.

POZOR: Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů než devět, byl by takový hlas neplatný.

 

Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Kontaktní telefon: 516 465 423, nebo 774 654 232.

Administrace webu