Neděle, 1 října, 2023

Kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána byla postavena po velkém požáru obce v roce 1695 za hradišťského opata Norberta z Počenic. Informovala o tom kamenná destička, která byla při té příležitosti zasazena do průčelí kaple. Její nápis zněl: 
„Léta Panie 1695. Za slavného panováni důstojně velebného, urozeného a vysoce učeného pána, pana Preláta Norberta Alexiusa z Počenic, řádu S. Premonstrátského opata kláštera Hradiště, J. M. císařského rady a téhož S. řádu jeneral. Vicarii. S pomoci výše oznámené vrchnosti poctivá obec městečka Kynic vystavěla tuto kapličku ke cti Pánu Bohu sv. Florianu, mučeniku, a sv. Agatii Panně a mučedlnici Boží. Šťastně dokonáno dílo to dne 19. zaržie.“
O vzniku kaple se nám dochovalo v obecním archívu následující povídání: 
„Stará pověst vypravuje, že v Knínicich žila v 17. století rytířská rodina Čejku z Olbramovic, které náležel starodávný dům na Vanovské ulici, kde počátkem 20. století stávala čísla 89. a 90 a vino a pivonálevna, dále pole za Vanovskou ulicí a pivovar, který stával na místě, kde se ve 20. století nalézaly rolnické usedlosti č. 14 a 15. V tomto pivovaře prý jistá osoba ženského pohlaví z rodu Čejkových zavinila svou neopatrností v roce 1690 požár, který strávil 42 domů. Po tomto velikém požáru byly domy ze dřeva opět vystavěny a spolu s nimi byly v předu vystavěny žudry, spočívající na dřevěných sloupech, pod kterými se mohlo vedle domu volně choditi. Tyto žudry sloužily při hospodářství za sýpky pro obilí. Po tomto velikém požáru požádali tehdejší obyvatelé knihničtí, by jim bylo dovoleno vystavěti novou kapli na začátku městečka ku cti a chvále sv. Florianu, aby Bůh na přímluvu sv. Floriana po všechny časy městečko od zhoubného požáru chránil, což tak, jak nápis na kamenné desce na kapli sv. Floriana dosvědčuje, provedeno bylo.“
Kaplička je drobná, avšak umělecky velmi významná barokní stavba architekta G. P. Tencally. V již citované publikaci Pavla Šafránka a Přemysla Reibla je odborně popsána následujícím způsobem:
„Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s trojbokým závěrem. V průčelí se nachází vchod završený půlkruhem s orámováním a ušima v horní části. Po stranách podložené pilastry s římsovými hlavicemi nesoucími dvojité kládí a profilovanou hlavní římsu. Nad průčelím pravoúhlý nástavec s pravoúhle zalamovaným zrcadlem, završený trojúhelníkovým štítem. Po stranách nástavce volutová křidla. Ve výplni nástavce umístěn nápis. Boční fasáda členěna oběžnou rámovou lišenou. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená. Loď zaklenuta valenou klenbou s třemi výsečemi. Kaple je pozoruhodnou, architektonicky velmi cennou raně barokní stavbou z roku 1695. „
V srpnu 1965 se kaplička dočkala rozsáhlých oprav. Byla odstraněna zeď, která ji obklopovala, opravena střecha, omítka, dubové dveře a kaple byla nově natřena. Opravy prováděl z iniciativy knínického faráře Václava Suchého památkový úřad. Další opravy proběhly v roce 1995. Prováděla je firma KKŠ Boskovice, které za ně byla vyplacena částka 84 000 korun. Dalších 20 000 korun bylo proplaceno firmě Sika Němčíce za zhotovení a upevnění kovové mříže ke vchodu, čímž byl vnitřek kapličky zabezpečen před případnou loupeží. Obecní úřad se podílel na opravách částkou 40 000 korun. V seznamu kulturních památek je kaple vedena pod evidenčním číslem 0469.

Florian
Florian
Florian