Neděle, 1 října, 2023

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Městys Knínice

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Starosta: Petr Grénar
Místostarosta: Pavel Lajšner
Úřednice: Marta Korčáková
Účetní a matrikářka: Dana Kirschnerová

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Městys Knínice
  Knínice 107
  679 34 Knínice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městys Knínice
  Knínice 107
  679 34 Knínice
 • 4.3 Úřední hodiny
  Po: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
  Út: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin


  Pověřenec GDPR Ing. Michaela Mullerová, tel. 727 938 440
 • 4.4 Telefonní čísla
  516 465 423, 774 654 232
 • 4.5 Čísla faxu
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  http://www.mestyskninice.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny
  podatelna@mestyskninice.cz
 • 4.8 Další elektronické adresy
  um@mestyskninice.cz
 • 4.9 ID datové schránky obec
  DS qaeb8ny

5. Případné platby lze poukázat na účet
168 554 808/0300, ČSOB, a.s. – pobočka Boskovice

6. IČ
00280330

7. DIČ
CZ00280330

8. Rozpočet
Rozpočet

9. Žádosti o informace
Místo – Úřad městyse Knínice 107, 679 34 Knínice
Způsob – ústně (osobně či telefonicky), písemně (individuální podání, na formuláři zpracovaném ÚM, elektronickou poštou, prostřednictvím Internetu).

10. Příjem stížností a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese ÚM Knínice 107, 679 34, prostřednictvím podatelny, datové schránky nebo na e-mailovou adresu: um@mestyskninice.cz.
Rozhodnutí lze převzít osobně v sídle povinného subjektu. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou.
Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti je Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně. Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je Zastupitelstvo Městyse Knínice. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zákona 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodoval v I. instanci.

Technické parametry přijímaných zpráv: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .png.
Výše uvedené formáty mohou být zabalené v souboru ZIP. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 15 MB.

Technické nosiče dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě – CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně.

Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

11. Opravné prostředky
Odvolání se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím kanceláře úřadu.
Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12. Formuláře
Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb lze získat v kanceláři Úřadu městyse nebo v elektronické podobě na www.mestyskninice.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na Portále veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy
Vyhlášky a nařízení: Všechny platné vyhlášky jsou k nahlédnutí na zde nebo v úředních hodinách v kanceláři Úřadu městyse Knínice.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
Usnesení předsednictva ČNB č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Tyto a další předpisy jsou k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři Úřadu městyse.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány za 150 Kč každá započatá hodina. Kopírování – A4: 3,- Kč/jednostránka, 5,- Kč/dvoustránka., A3: 6,- Kč/jednostránka, 10,- Kč/dvoustránka.

16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výhradní licence
V současné době nejsou pro městys Knínice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
K dispozici v kanceláři Úřadu městyse Knínice nebo zde.

18. Poskytnuté informace
Poskytnuté informace