Neděle, 1 října, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (01.03.2023)

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 6. 3. 2023 v 18.00 hodin 4. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice.

Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Zpráva finančního výboru.

4. Inventarizace majetku městyse Knínice za rok 2022.

5. Hospodářská činnost městyse Knínice.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2023 a 2/2023.

7. Veřejnoprávní smlouva – přestupky.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene EG.D.

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene JMK.

10.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů ZM.

11.Výběrové řízení na dodavatele – učebny ZŠ, most, chodník, budova ÚM.

12.Prodej pozemku.

13.Diskuse.

14.Různé, dotazy a připomínky občanů.

15.Ukončení zasedání.