Sobota, 9 prosince, 2023
Hlášení rozhlasu

Hlášení úřadu městyse (16.11.2022)

Starosta městyse Knínice, s v o l á v á na pondělí 21. 11. 2022 v 18.00 hodin 2. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Zasedání je veřejné, místo konání je zasedací místnost úřadu městyse.

Navržený program:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

3. Rozpočtové opatření č. 7/2022.

4. Zmocnění starosty městyse k provádění a schvalování rozpočtových opatření.

5. Zmocnění starosty k zastupování v dobrovolných svazcích obcí.

6. Stanovení počtu zaměstnanců městyse Knínice.

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

8. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence na rok 2023.

9. Spolufinancování pečovatelské služby na rok 2023.

10.Diskuse.

11.Různé, dotazy a připomínky občanů.

12.Ukončení zasedání.

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektřiny příští středu, tj. 23. listopadu 2022 v době od 7.00 do 16.00 h. Rozpis čísel popisných je zveřejněn na úředních deskách a internetové stránce obce.

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz domovního odpadu či za psa, aby tak bezodkladně učinili. Úhradu mohou provést hotově v úřední dny v kanceláři úřadu městyse či bankovním převodem.