Neděle, 1 října, 2023
Aktuality

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. – 3. 10. 2020

Volby se konají v pátek 2. 10. 2020 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od 8 do 14 hodin. Volební místnost se nachází v budově Úřadu městyse Knínice, Knínice č. 107, v přízemí, v prostorách knihovny. Telefon do volební místnost 516 465 423.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz. Hlasování na voličský průkaz). Voličem je ü státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let; ü a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti. Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky ü platným občanským průkazem, ü platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Hlasování na voličský průkaz (viz. Hlasování na voličský průkaz)

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče.

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Jak a do kdy lze žádost podat Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020 – na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo – v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy voličský průkaz dostane

Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu. Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.